M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
25000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการแพทย์โารงพยาบาลอุดรธานี
ช่วงเวลาเผยแพร่
--
หน่วยคะแนน