M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคCOVID-19ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
30000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เผยแพร่
เอกสารงานวิจัย
แหล่งตีพิมพ์
วารสารโรงพยาบาลบำราศนราดูล
ช่วงเวลาเผยแพร่
--
หน่วยคะแนน