M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
สมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิตพยาบาลจบใหม่ digital competency of newly graduated nurses
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
68000
ประเภทโครงการวิจัย
บทความวิชาการ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารพยาบาลทหารบก Vol24 (1)
ช่วงเวลาเผยแพร่
01-04-2565
หน่วยคะแนน
0.8