M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ณ ตำบลหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
3000
ประเภทโครงการวิจัย
กึ่งทดลอง
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
ช่วงเวลาเผยแพร่
25-06-2556
หน่วยคะแนน
0.2