M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
อีเมล : anchalee@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ขั้นสูง วพบ. สรรพสิทธิประสงค์ พ.ศ. 2523 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุขทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2534 | - พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 |
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

-
 

ประสบการณ์การสอน

- พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
- 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2563 : การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 Update OB-GYN practices In covid-19 era ผ่านระบบออน์ไลน์ โดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 ประชุมKM "Active Learning " โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิท-19บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา(ประชุมออน์ไลน์) โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย :การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุม ONLINE การจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 Growth& Good mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มีmindsetแห่งความสำเร็จ โดย โรงเรียนรักษาศีล 5
2562 Emergency in Cardiology: Care and Management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิต ขอนแก่น
2562 อบรมผู้บริหารโรงพยาบาลกุมภวาปี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีและโรงพยาบาลกุมภวาปี
2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา2562 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 ประชุมวิชาการประจำปีสูติ-นรีเวชกรรม 2563 โดย กลุ่มงานสูติ-นรเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 8 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 Practical Point in Perinatal Care โดย สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดประเทศไทย
2562 อบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับIC โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 มารตรฐานการวิจัย โดย ม.ราชฏอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2564/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(3) ป(0)
2564/3 822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(18) ป(57)
2564/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2563/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(3) ป(0)
2563/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(84)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(98)
2563/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(7) ป(0)
2563/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2563/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(15) ป(0)
2562/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2562/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/1 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(9) ป(0)
2562/1 822314 การผดุงครรภ์ | ท(3) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2562/3 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(9) ป(0)