M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : anchalee@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ขั้นสูง วพบ. สรรพสิทธิประสงค์ พ.ศ. 2523 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุขทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2534 | - พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

-เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2523-30 กันยายน 2561
 

ประสบการณ์การสอน

- พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
- 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2563 : การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ภาวะซึมเศร้าและการปรับตัวของมารดาหลังผ่าตัดคลอดและมารดาหลังคลอดปกติ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความชุกและความสอดคล้องของความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : การวิเคราะห์แนวคิดความไว้วางใจในการปฏิบัติการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความชุกและความสอดคล้องของความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรกและมารดาหลังคลอดครั้งหลัง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในกิจกรรมการพยาบาลมารดาทารและการผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของครูคลีนิกและนักศึกษาพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความเครียดและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรกและครรภ์หลัง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : การใช้เมทแอมเฟตามีนและความเครียดในหญิงตั้งครรภ์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความเครียด ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : สุขภาพจิตและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการรับรู้ความสามารถตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 Why to Contemporary Midwifery Practice : Art,Science or Both โดย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2565 โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการการเรียนการสอน โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการจัดการความรู้เรื่องข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการเขียนบทความวิจัย โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 Update OB-GYN practices In covid-19 era ผ่านระบบออน์ไลน์ โดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 ประชุมKM "Active Learning " โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิท-19บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา(ประชุมออน์ไลน์) โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย :การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุม ONLINE การจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 Growth& Good mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มีmindsetแห่งความสำเร็จ โดย โรงเรียนรักษาศีล 5
2562 Emergency in Cardiology: Care and Management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิต ขอนแก่น
2562 อบรมผู้บริหารโรงพยาบาลกุมภวาปี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีและโรงพยาบาลกุมภวาปี
2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา2562 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 ประชุมวิชาการประจำปีสูติ-นรีเวชกรรม 2563 โดย กลุ่มงานสูติ-นรเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 8 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2562 Practical Point in Perinatal Care โดย สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดประเทศไทย
2562 อบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับIC โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 มารตรฐานการวิจัย โดย ม.ราชฏอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : Nurse Run RTU [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังติดเตียง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานี[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีแห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยี แห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่ (2565)[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการ “พิธีมอบหมวก เสื้อกาวน์ และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 รุ่นที่ 23” [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องชาวราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 23[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “พิธีมอบหมวก และเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 22” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการ “ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : วันลอยกระทง ประจำปี 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติ"[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “วันพยาบาลแห่งชาติ”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2566/1 822 420 การบริหารการพยาบาล | ท(30) ป(0)
2566/1 822 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | ท(0) ป(180)
2566/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2566/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2566/3 822 315 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | ท(6) ป(0)
2566/2 830101 การพัฒนาบุคลิกภาพ | ท(18) ป(0)
2565/1 822 420 การบริหารการพยาบาล | ท(18) ป(0)
2565/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2565/1 822 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | ท(0) ป(90)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2564/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(3) ป(0)
2564/3 822 101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(18) ป(57)
2564/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2563/1 821 208 โภชนาศาตร์และโภชนบำบัด | ท(3) ป(0)
2563/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(84)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(98)
2563/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(7) ป(0)
2563/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2563/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(15) ป(0)
2562/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2562/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/1 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(9) ป(0)
2562/1 822314 การผดุงครรภ์ | ท(3) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2562/3 830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข | ท(9) ป(0)