M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัด ต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกนิ หอผู้ป่วยนรีเวช โรงพยาบาลอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
18000
ประเภทโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานีวิชาการครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-05-2562
หน่วยคะแนน
0