M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการและบริหารหลักสูตร
อีเมล : soiy@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) ม.ขอนแก่น 2524 | วท.ม.ระบาดวิทยา ม.มหิดล 2527 | วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) ม.ขอนแก่น 2524
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการและบริหารหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

1 ปี 3 เดือน
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2564 : การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของพยาบาลวิชาชีพ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยสำหรับพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาก โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด โดย คณะแพทย์ศาสตร์
2564 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง(simulation base learning) และการประเมินทักษะทางคลินิกโดยการสอบ objective structured clinical examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 Update OB-GYN practice โดย คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลยุค NEW NORMAL โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการการเรียนการสอนแบบ LMS (Learning Management System) โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(180)
2564/1 822 315 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | ท(3) ป(0)
2564/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(3) ป(0)