M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยสำหรับพยาบาล
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
8000
ประเภทโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารพยาบาลทหารบก 22( 2) พฤษภาคม –สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-08-2564
หน่วยคะแนน
0.8