M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นภารินทร์ นวลไธสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : naparin@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 | พย.ม.การพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2544-2548 รพ.ขอนแก่น
 

ประสบการณ์การสอน

1 ธ.ค. 47 - ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2559 : มูลเหตุ การรับรู้ เจตคติ ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นของ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยกลอนกานท์จากบ้านสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ ร่วมมือ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ความรู้ และทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติที่ต้องการการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะ เจตคติ ความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยมีผลต่อทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2565 RTU UDC KM day โดย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กลยุทธการสอน การวัดและการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามสภาพจริง และการวัดผลตามกรอบ TQF โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนการตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการอบรมการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning) และการประเมินทักษะทางคลินิกโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination หรือ OSCE เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 Essential Skill for the Digital World โดย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ "ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ" โดย รพ.สวนสราญรมย์
2564 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 คลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วยโปรแกรมไทย โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
2563 การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2563 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 เปิดประเด็นวัคซีน Covid-19 ไขข้อสงสัย และเดินหน้าประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Emergency and cardiology:care and management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561 Highlights in Neonatal Ploblems โดย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
2561 GI pediatrics สัญจร โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 “การบำบัดโดยวิธีปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว” (CBT for children and adolescents) โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2558 Pediatric Nursing Update 2015ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จ.ขอนแก่น โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 Everything you should about nutrition management in everyday clinical practice โดย รพ.อุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2562 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการห้องเรียนชุมชน สืบสานภูมิปัญญาไทยเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2561 : โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานสืบสานความเป็นไทย[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วัยรุ่นยุคใหม่ จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/1 821 207 (61) เภสัชวิทยา | ท(3) ป(0)
2565/1 822 326 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(360)
2565/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(11) ป(0)
2565/2 830 410 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม | ท(6) ป(0)
2565/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2565/2 822 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(135)
2565/3 822 211 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(4) ป(0)
2564/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(11) ป(0)
2564/2 822 326 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(180)
2564/3 822 211 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(7) ป(0)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 821 207 เภสัชวิทยา | ท(1) ป(0)
2563/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(51)
2563/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/2 822 210 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(11) ป(0)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(56)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/3 822 212 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(7) ป(0)
2562/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2562/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(4) ป(0)
2562/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(2) ป(0)
2561/3 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(8) ป(0)
2561/1 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(8) ป(0)
2561/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(3) ป(0)
2561/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2561/2 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(5) ป(0)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(4) ป(45)
2561/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2560/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(90)
2560/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(3) ป(0)
2560/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(4) ป(0)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(90)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(4) ป(45)
2560/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(378)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(40)
2559/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(57)
2559/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(3) ป(0)
2559/2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2559/1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | ท(8) ป(0)
2559/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2559/3 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | ท(8) ป(0)
2559/3 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(420)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)