M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
วัยเด็กสดใส ใส่ใจพัฒนาการ
รหัสโครงการ
02
วันที่ดำเนินการ
1970-01-01
แหล่งเงินสนับสนุน
ภายใน
งบประมาณโครงการ
25000
การดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ฝ่ายรับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประเภทการพัฒนา
บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บูรณาการกับการเรียนการสอน
  1) 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1   --> บูรณาการในหัวข้อ  :: กาประเมินพัฒนาการเด็ก
บูรณาการกับงานวิจัย
รายละเอียดโครงการ