M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : นงนุช บุญมาลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : nongnuch@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541 | |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2542-2549 รพ.ศรีนครินทร์
 

ประสบการณ์การสอน

1 ธ.ค. 49-31 ต.ค. 50 ม.ราชธานี 1 พ.ย.50-31 ธ.ค. 52 วพ.บรมราชชนนี อุดร 1 ม.ค.53 –ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 จริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและแนวทางการดำเนินงานด้านบุรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างยั่งยืน โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2564 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
2564 การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 Update OB-Gyn practices in Covid-19 era โดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563 วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด(New Normal in perinatal Care) โดย สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
2563 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา(ประชุมออนไลน์) โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานีกรุงเทพ
2563 โครงการพัฒยนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย: การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Emergency in Cardiology : Care and Management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิตย์
2562 Practical Point in Perinatal Care โดย สมาคมเวชปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในคตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2562 ุโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ โดย ร.พ.อุดรธานี
2561 มารตรฐานการวิจัย โดย ม.ราชฏอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะพยาบาลศาสสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย "MFM 4.0 for smart thai Family" โดย lสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2558 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
2558 Everythng you should know about nutrition management in everyday clinical practice โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 4 โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2557 การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจร เพื่อพัฒนางานการให้บริการงานการผดุงครรภ์สู่ผู้ปฏิบัติ (อุดรธานี) โดย วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2556 Reproductive Medicine Setting Plan in Udornthani Hospital โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(114)
2561/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(104)
2561/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(104)
2559/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2559/2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)