M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : นงนุช บุญมาลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล : nongnuch@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541 | |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2542-2549 รพ.ศรีนครินทร์
 

ประสบการณ์การสอน

1 ธ.ค. 49-31 ต.ค. 50 ม.ราชธานี 1 พ.ย.50-31 ธ.ค. 52 วพ.บรมราชชนนี อุดร 1 ม.ค.53 –ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2559 : มูลเหตุพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายของหญิงวัยหมดประจำเดือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยสำหรับพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : การพยาบาลมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: กรณีศึกษา[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในกิจกรรมการพยาบาลมารดาทารและการผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของครูคลีนิกและนักศึกษาพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : สุขภาพจิตและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : คุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการรับรู้ความสามารถตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2565 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำคู่มือการสอนภาคปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปใช้ในแหล่งฝึกนักศึกษาพยาบาล โดย สภาการพยาบาล
2565 วิถีปฏิบัติรูปแบบปัจจุบันในการดูแลปริกำเนิด โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2565 การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลยุคใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2565 The First Northeast MFM Forum 2023 Debate With Experts โดย ศูนนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและรักษาทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 จริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
2564 บุหรี่ไฟฟ้าและแนวทางการดำเนินงานด้านบุรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างยั่งยืน โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2564 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
2564 การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 Update OB-Gyn practices in Covid-19 era โดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2563 วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด(New Normal in perinatal Care) โดย สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
2563 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา(ประชุมออนไลน์) โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานีกรุงเทพ
2563 โครงการพัฒยนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย: การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Emergency in Cardiology : Care and Management โดย ศูนย์หัวใจสิริกิตย์
2562 Practical Point in Perinatal Care โดย สมาคมเวชปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในคตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2562 ุโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ โดย ร.พ.อุดรธานี
2561 มารตรฐานการวิจัย โดย ม.ราชฏอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะพยาบาลศาสสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย "MFM 4.0 for smart thai Family" โดย lสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ” โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2558 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
2558 Everythng you should know about nutrition management in everyday clinical practice โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
2558 Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 4 โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2557 การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจร เพื่อพัฒนางานการให้บริการงานการผดุงครรภ์สู่ผู้ปฏิบัติ (อุดรธานี) โดย วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2556 Reproductive Medicine Setting Plan in Udornthani Hospital โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : เครือข่ายร่วมใจเพื่อป้องกันภัยเด็กกลุ่มเสี่ยง[บริการวิชาการ]
• 2559 : Rally ทบทวน 8 สาระวิชา[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2559 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : RTU น่าอยู่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : รำวงคองก้าจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นเล็ก[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการปัจฉิมนิเทศ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : เลือกตั้งกรรมการสโมสร[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2562 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนพยาบาล และปฐมนิเทศ[พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและปฐมนิเทศ[พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา [พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : โครงการการประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2020[พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา [พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วัยรุ่นยุคใหม่ จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการ 7 กิจวัตร ความดี[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล”[พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24[พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา[พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการ “พิธีมอบหมวก เสื้อกาวน์ และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 รุ่นที่ 23” [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องชาวราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 23[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ 3 กิจวัตร ความดี มีหัวใจจิตอาสา[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการอบรมภาวะผู้นำและการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ ศิลป์สร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “พิธีมอบหมวก และเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 22” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ ศิลป์สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุข [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการ “ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : วันลอยกระทง ประจำปี 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติ"[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2565 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี 2566[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2566/1 822 314 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(6) ป(0)
2566/1 822 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | ท(0) ป(180)
2566/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(360)
2566/3 822102 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(30)
2565/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(90)
2565/1 822 429 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | ท(0) ป(105)
2565/2 822 328 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(114)
2561/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(104)
2561/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(104)
2559/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2559/2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(378)