M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อีเมล : sririluck@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2548 | พยม.สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 | ปร.ด.สาขาจิตวิทยา (Psy.D specialisation with Health Psychology) European International University (Paris)
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชา : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2548-2550 รพ.จุฬาลงกรณ์
 

ประสบการณ์การสอน

1 ธ.ค.52-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2565 : ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อปัจจัยป้องกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยจิตสังคมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการกลับมาเสพยาซ้ำของผู้กลับไปเสพเมทแอมแฟตามีนซ้ำในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุค 4.0 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีส่วนร่วมในการดูแลทารกของมารดาหลังคลอดที่บุตรแรกคลอดมีภาวะตัวเหลือง ในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2560 : การถอดบทเรียนจากกิจกรรมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ของ ชมรม นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี. [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : ผลของการสรุปการเรียนรู้โดยใช้ทํานองสรภัญญะของไทยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2558 : จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแบบกลุ่มกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2566 Lesson Learned To Succeed in Plan 2566 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 การสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2566 การประชุมวิชาการสุราระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศสว.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2566 นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านของโลกอนาคต: บทบาทการพยาบาลจิตเวช (Innovation and Transition in the Future World: Role of Psychiatric Nursing) โดย สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสอน และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 ประชุมวิชาการโรคจิตเภทในเวชปฏิบัติ " Schizophrenia Conference : Multi-Approach for Better Outcomes" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2566 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12 เรื่อง พยาบาลกับการประกอบวิชาชีพอิสระ โดย สภาการพยาบาล
2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการสอนและการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจุดเน้นการปฏิบัติของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยแนวคิด Entrustable Professional Activities (EPAs) โดย สภาการพยาบาล
2565 “พัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่: รู้เท่าทัน ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ และบทบาทนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการช่วยเหลือ” โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2565 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 RTU UDC KM day โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลครั้งที่ 15 "พยาบาลกับการช่วยเลิกยาสูบ" โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
2564 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2564 ความก้าวหน้าการจัดการและการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวิถีชีวิตปกติถัดไป โดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2564 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2564 โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2564 ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 15 พยาบาลกับการช่วยเลิกยาสูบ โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ
2564 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลยุค NEW NORMAL โดย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการเรื่อง การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2564 การประชุมวิชาการเรื่อง การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (Problem solving therapy for decreasing suicide behavior) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
2563 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤตโควิดและ New Normal โดย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ ครั้งที่ 2 โดย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โดย โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2562 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัยปี 2562 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การพัฒนาศักยภาพการเขียนชุดโครงการวิจัยปี 2562 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการการจัดการความรู้การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
2562 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร
2562 อบรมจิตเวชผู้สูงอายุ โดย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร
2561 ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลครั้งที่ 12 โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2561 โครงการอบรมปฏิบัติการมาตราฐานการวิจัยในมนุษย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2561 โครงการอบรมปฎิบัติการมาตราฐานการวิจัยในมนุษย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 แนวปฏิบัติการและมาตราฐานการให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน โดย กรมสุขภาพจิต
2561 แนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต โดย กรมสุขภาพจิต
2560 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดย มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร
2560 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร
2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลศาสตร์
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 โดย โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม
2558 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
2558 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
 
 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : Rally ทบทวน 8 สาระวิชา[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2559 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : RTU น่าอยู่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการต่อต้านการสูบบุหรี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2560 : สร้างสุข ต้านเศร้าวัยชรา[บริการวิชาการ]
• 2561 : โครงการค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพประชาชนแนวลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน[พัฒนานักศึกษา]
• 2561 : โครงการสืบสานงานลอยกระทง ส่งเสริมสุขภาพ[พัฒนานักศึกษา]
• 2561 : โครงการมอบขีดหมวก นศ. ปี4 [พัฒนานักศึกษา]
• 2561 : โครงการปัจฉิมนิเทศ[พัฒนานักศึกษา]
• 2561 : กิจกรรมวันพยาบาลสากล 3 วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนพยาบาล และปฐมนิเทศ[พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : Nurse Run RTU [พัฒนานักศึกษา]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีแห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการพยาบาลในยุคเทคโนโลยี แห่งข้อมูล: สู่การเปลี่ยนแปลงโลกยุควิถีใหม่ (2565)[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบการสอน และการวัดลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2566[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2566 : โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องชาวราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 23[พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการ “พิธีมอบหมวก และเสื้อ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 22” [พัฒนานักศึกษา]
• 2565 : โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล [พัฒนานักศึกษา]
• 2566 : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง [บริการวิชาการ]
• 2566 : การส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย[บริการวิชาการ]
• 2566 : โครงการ “ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติ"[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “1 ตุลา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2566 : โครงการ “วันพยาบาลแห่งชาติ”[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2566/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(360)
2566/3 821 105 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(4) ป(0)
2566/1 822 419 การวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล | ท(6) ป(45)
2566/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(90)
2566/2 822 212 (61) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 | ท(30) ป(0)
2566/3 822 213 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(18) ป(0)
2565/3 822 213 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(14) ป(0)
2565/2 822 212 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(18) ป(0)
2565/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(360)
2565/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(90)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822 212 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(18) ป(0)
2564/2 822 327 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(180)
2564/3 822 213 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(13) ป(0)
2563/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(3) ป(57)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822 212 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(30) ป(0)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(84)
2563/3 830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ | ท(9) ป(0)
2563/3 822 213 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(11) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(15) ป(0)
2562/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(3) ป(45)
2562/3 821106 จิตวิทยาพัฒนาการ | ท(15) ป(0)
2562/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/1 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(8) ป(0)
2561/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(15) ป(0)
2561/3 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(8) ป(0)
2561/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(95)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(3) ป(45)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(19) ป(0)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2560/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2559/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2559/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(210)
2559/2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(189)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(105)
2559/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2559/2 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 | ท(14) ป(0)
2559/3 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 | ท(11) ป(0)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(336)