M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยจิตสังคมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการกลับมาเสพยาซ้ำของผู้กลับไปเสพเมทแอมแฟตามีนซ้ำในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
20000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
Nursing journal 48(2) เมษายน-มิถุนายน 2564 น.273-282
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-06-2564
หน่วยคะแนน
0.8