M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์พวงผกา อินทร์เอี่ยม
ตำแหน่ง : ลาออก 1 ม.ค. 2565
อีเมล : puangpaka@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : - หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ 2544
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ 2553 | - ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ปีที่จบ 2554
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ 2559 |

ตำแหน่ง : ลาออก 1 ม.ค. 2565
สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

- เม.ย. 2544-ก.ย. 2544 พยาบาลวิชาชีพ รพ. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี - ต.ค. 2544-ต.ค. 2551 พยาบาลวิชาชีพ รพ. เอกอุดร จ.อุดรธานี
 

ประสบการณ์การสอน

3 พ.ย.51-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทย่เขตอุดรธานี
 

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2555 : การนำแบบประเมินสภาพผู้ป่วยตามกรอบทฤษฎีการปรับตัวของรอยไปใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานต่อทักษะการดูแลสุ ขภาพตนเองของเด็กป่วย[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทรายมูลไผ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพดเล็ต (Padlet) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูก[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี : การวิจัยเชิงผสมผสาน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 โครงการอบรมการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning) และการประเมินทักษะทางคลินิกโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination หรือ OSCE เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 6 เรื่องการปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง โดย สภาการพยาบาล
2564 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2564 การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวโน้มการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค New Normal ด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดย สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2564 ประชุมวิชาการจริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19 โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ โดย สภาการพยาบาล
2563 การประชุมวิชาการ เรื่องการศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข โดย สภาการพยาบาล
2563 การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การประชุมวิชาการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563. Emergency in Cardiology: Care and Management. โดย ศุนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ โดย รพ.อุดรธานี
2562 การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2562 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา โดย สภาการพยาบาล
2561 ประชุมวิชาการประจำปี สูติ-นรีเวชกรรม ประจำปี 2562 โดย โรงพยาบาลอุดรธานี
2561 ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง: สุขภาพเป็น สิทธิมนุษยชน” (Nurses: A Voice to Lead – Health is a Human Right) โดย สมาคมพยาบาลฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดย สภาการพยาบาล
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 อบรม การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 สัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่” โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2560 Forum for Ethical Review Committees in Thailand โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2559 เรื่องผู้บริหารการพยาบาลยุคใหม่ใส่ใจตนและองค์กร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ “การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2559 โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่น ๓ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2559 ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ โดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
2559 โครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบคัดเลือกลบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/1 821 207 เภสัชวิทยา | ท(1) ป(0)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(2) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(6) ป(57)
2564/1 822 203 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(3) ป(0)
2564/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(11) ป(0)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2563/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(51)
2563/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(84)
2563/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(10) ป(0)
2563/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2563/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(24) ป(0)
2562/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(27) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(189)
2562/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(140)
2561/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(12) ป(0)
2561/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(6) ป(104)
2561/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(104)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(27) ป(0)
2561/1 822202 กระบวนการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/1 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(9) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล | ท(0) ป(49)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(6) ป(45)
2560/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(12) ป(0)
2560/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(0) ป(90)
2560/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2560/2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(189)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2559/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(17) ป(0)
2559/1 822202 กระบวนการพยาบาล | ท(8) ป(0)
2559/1 822204 การพยาบาลพื้นฐาน | ท(8) ป(84)
2559/1 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ | ท(4) ป(8)
2559/2 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ | ท(6) ป(0)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(210)
2559/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2559/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2559/3 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ท(0) ป(210)
2559/1 821209 โภชนาการและโภชนาบำบัด | ท(3) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(7) ป(0)