M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพดเล็ต (Padlet) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูก
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
15500
ประเภทโครงการวิจัย
กึ่งทดลอง
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
ปิติณัช ราชภักดีและพวงผกา อินทร์เอี่ยม.(2563).ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพดเล็ต (Padlet) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูก.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 2563;28(1),มกราคม-เมษายน.
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-04-2563
หน่วยคะแนน
0.6