M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไม้ในตับ
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
30000
ประเภทโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชธานีวิจัย ครั้งที่ 3 "นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก"
ช่วงเวลาเผยแพร่
25-05-2561
หน่วยคะแนน
0.2