M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : saowaluk@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี 2550 | พย.ม. เวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559,ศษ.ม.บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี 2554
|

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

ตั้งแต่ พศ.2550-2553 พยาบาลวิชาชีพแผนกสูติกรรม2 รพ.ศูนย์อุดรธานนี 3 ปี
 

ประสบการณ์การสอน

ตั้งแต่ พศ.2553-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน
 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

• 2564 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : บทบาทพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกับการลดการสัมผัสควันบุหรี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การศึกษาสภาวการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกลิ้งคํา จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไม้ในตับ [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการลดการสัมผัสควันบุหรี่สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2561 : ความชุกของภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและกลุ่มที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุค 4.0[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ชีวิตวิถีใหม่ของบุคลากรด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของผู้สูงอายุบ้านหนองบุ อำเภอเมือง อุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยจิตสังคมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการกลับมาเสพยาซ้ำของผู้กลับไปเสพเมทแอมแฟตามีนซ้ำในโรงพยาบาลธัญญารักษ์[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการอบรมการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning) และการประเมินทักษะทางคลินิกโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination หรือ OSCE เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ โดย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
2564 สุขภาวะที่มุ่งหวังด้วยการดูแลแบบบูรณาการ โดย พยาบาลเวชปฏิบัติ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2563 อบรมผู้บริหาร โดย รพ.กุมภวาปี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "การประเมินและการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป" (Online) โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี
2563 อบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP: E6(R2)) โดย คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่1 และ ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
2562 การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดย วพบ.ขอนแก่น
2562 พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย สมาคมพยาบาลแห่งปะเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 Clinical practice guideline & 2P safety for nurse practice โดย สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 อบรมโครงการ"สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ" โดย คณะพยาบาลศาสตร์
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 โดย เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติเขต 8
2560 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในประเด็นที่เป็นปัญหาขององค์กร โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2560 โครงการอบรมการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2559 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สภาการพยาบาล
2559 โครงการอบรมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง Journal club and Research conference โดย ร.พ.มะเร็งอุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822 205 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2564/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(3) ป(0)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(3) ป(0)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(57)
2564/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(12) ป(0)
2564/1 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(9) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(126)
2563/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(5) ป(0)
2563/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(360)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2562/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(4) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(6) ป(0)
2562/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(5) ป(0)
2561/1 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(6) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(9) ป(0)
2561/2 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(3) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/3 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(6) ป(0)
2561/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2561/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(77)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2561/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(4) ป(0)
2560/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2560/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2560/2 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(5) ป(0)
2560/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(6) ป(0)
2560/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(189)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/2 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(14) ป(0)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(210)
2559/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(6) ป(0)
2559/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2559/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(3) ป(0)
2559/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(112)
2559/2 821211 วิทยาการระบาด | ท(3) ป(0)
2559/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(12) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(84)