M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
30000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี 2562, 27(2) พฤษภาคม-สิงหาคม.
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-08-2562
หน่วยคะแนน
0.6