M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อีเมล : natthakul@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2546 | พย.ม.การพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 |
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2529-2535 รับราชการที่ รพ.ศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี(ปัจจุบันจ.หนองบัวลำภู)
2540-2546 พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปัญญาเวช (ปัจจุบัน รพ.กรุงเทพอุดร)
 

ประสบการณ์การสอน

1 เม.ย.47 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
 

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2557 : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชนสําหรับผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบBBL: กรณีศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ ในชุมชนจังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยสำหรับพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความไว้วางใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยไม่ต้องกํากับตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : การวิเคราะห์แนวคิดความไว้วางใจในการปฏิบัติการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2566 : ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2566 โครงการ INFPOGRAPHIC เพื่อการสื่อสาร โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2566 โครงการ "RTU.UDC, Happy Workplace" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลยุคใหม่ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ "ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสุขภาพกับพยาบาลเวชปฏิบัติ" โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2565 RTU UDC KM days 2023 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนการตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 โครงการอบรมผู้ประเมิน IQA โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 โครงการ "การจัดการความรู้และการวัดและประเมินผล" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค New Normal โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2565 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และศักยภาพนักวิจัย การเขียนเอกสารประกอบการสอนตำราและหนังสือ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2564 การประเมินผลการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ โดย วพบ. จันทบุรี
2564 การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการการเรียนการสอนแบบ LMS (Learning Management System) โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การประเมินผลการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ โดย วพบ.จันทบุรี
2564 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบบัติ เรื่อง "สุขภาวะที่มุ่งหวังด้วยการดูแลแบบบูรณาการ โดยพยาบาลเวชปฏิบัติ (PCLIP Integrated Care for Expected Well- being by Nurse Practitioners) โดย วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัมนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2562 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที 2 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การดูแลผุ้สูงอายุในยุค 4.0 โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างเเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 โครงการฟื้นฟูวิชาการ เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 โดย ชมรมเวชปฏิบัติอุดรธานี
2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 เพิ่มศักยภาพนักวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรในการบริการสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การพัฒนาศักยภาพการดุแลโรคไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ" โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 โครงการประชุมฟิ้นฟูวิชาการ เครือข่ายพยาบาลเวชปกิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและเขตสุขภาพที่8
2559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การดูแลระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด้ก โดย โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2559 เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาเด้กไทย โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2559 โครงการเสริมสร้างและพัฒฯาเครือข่ายการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยฌโรคไข้เลือดออก 2560 โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2558 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสู่ AEC (ไทย-ลาว) โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2558 Ractical Point in Perinatal Care รุ่น 4 โดย โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ พยาบาลรามาธิบดี
2558 ประชุมวิชาการประจำปี 2558 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โะปิดิกส์ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 

ผู้ร่วมโครงการ

• 2559 : เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2559 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล[พัฒนานักศึกษา]
• 2559 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการมอบขีดหมวก[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนานักศึกษา]
• 2560 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2562 : โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : โครงการ RTU Home Hug [พัฒนานักศึกษา]
• 2562 : สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันพยาบาลแห่งชาติ[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ป้องกันภัยหกล้มด้วยเสียงตามสายหมอลำกลอน [บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning[พัฒนาการเรียนการสอน]
• 2564 : โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้โปรแกรม RTU.VPN[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1[พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (KM) : ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครั้งที่ 2 [พัฒนาด้านบุคลากร]
• 2564 : โครงการทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2564 : โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ [พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2563[พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม]
• 2563 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ[บริการวิชาการ]
• 2564 : โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง[บริการวิชาการ]
• 2564 : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[บริการวิชาการ]
• 2564 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 ,นิโคติน, บุหรี่ไฟฟ้า และ NCD [พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการกีฬาสี ปีการศึกษา 2564[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการมหาวิทยาลัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาว RTU[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการ“พิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21”[พัฒนานักศึกษา]
• 2564 : โครงการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังติดเตียง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานี[บริการวิชาการ]
• 2565 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลสามวัย[บริการวิชาการ]
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2565/2 822 431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(56)
2565/1 822 418 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(7) ป(0)
2565/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(9) ป(0)
2565/1 822 430 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(180)
2565/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(3) ป(0)
2565/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)
2565/2 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(9) ป(0)
2564/2 822 205 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2564/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(3) ป(0)
2564/2 822 225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(70)
2564/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(57)
2564/1 822 316 การพยาบาลชุมชน 1 | ท(12) ป(0)
2564/1 822 317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | ท(9) ป(0)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2563/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(70)
2563/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(7) ป(0)
2563/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(360)
2562/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2562/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(140)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2562/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(6) ป(0)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2562/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(9) ป(0)
2562/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(4) ป(0)
2561/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(133)
2561/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(378)
2561/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(4) ป(0)
2561/1 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(8) ป(0)
2561/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(9) ป(0)
2561/2 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(6) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2561/3 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(9) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2560/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(7) ป(0)
2560/2 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(6) ป(0)
2560/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2560/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(140)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(210)
2559/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(420)
2559/2 822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2 | ท(8) ป(0)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(84)
2559/1 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(6) ป(0)
2559/1 822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | ท(12) ป(0)
2559/2 822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ท(0) ป(112)
2559/2 822206 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)