M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชีวิตวิถีใหม่ของบุคลากรด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
20000
ประเภทโครงการวิจัย
สำรวจ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2020;38(4):Oct-Dec
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-12-2563
หน่วยคะแนน
0.6