M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
22000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2020;38(3):Jul-Sep:
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-09-2563
หน่วยคะแนน
0.6