M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
25000
ประเภทโครงการวิจัย
กึ่งทดลอง
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2020;8(2):Jul-Dec,89-104.
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-12-2563
หน่วยคะแนน
0.6