M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการเผชิญความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน ในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
15500
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 2021;29(1):Jan-Apr.
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-04-2564
หน่วยคะแนน
0.6