M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล
หัวหน้าโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
15000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารพยาบาลทหารบกปีที่ 22 ฉบับที่3 กันยายน-ธันวาคม 2564 น.145-150
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-12-2564
หน่วยคะแนน
0.8