M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ตำแหน่ง : คณบดี
อีเมล : raweewan@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2519 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) การบริหารการพยาบาล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 | การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2548
ตำแหน่ง : คณบดี
สาขาวิชา :
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2519-2519 พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2519-2521 วิทยาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2521-2523 พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 

ประสบการณ์การสอน

2526-2540 อาจารย์ สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2540-2554 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานการพยาบาลและการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2554-2557 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2557-2558 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
2558-2561 อาจารย์ประจำ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2562 : การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของพยาบาลวิชาชีพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยสำหรับพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการศึกษาการพยาบาล[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 จริยธรรมกับวิชาชีพการพยาบาลในสถานการณ์COVID-19 โดย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบActive Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม RTU VPN โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 การจัดการความรู้(KM)ประจำปีการศึกษา2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย วิทยาลัยการสาธารรสุขสิริธร ขอนแก่น
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที16 เรื่องพลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 สุขภาพดีมีความมั่งคั่ง : พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดย สสอท.
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 205 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | ท(3) ป(0)
2563/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2563/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2562/1 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล | ท(6) ป(0)
2562/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/3 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล | ท(10) ป(0)