M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อีเมล : jutharat@rtu.ac.th
คุณวุฒิการศึกษา : พย.บ. วพ.บ.บรมราชชนนี จ.สระบุรี 2550 | พย.ม.การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

2551-2553 รพ.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
 

ประสบการณ์การสอน

1 พ.ย.53-ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2559 : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจแบบสอบถามการจัดการตนเองในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2559 : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการลดการสัมผัสควันบุหรี่สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2562 : Effect of Development of PP-METHOD Discharge Planning Guideline For Chronic Diseases Patients in The Songdoa Hospital[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2561 : การศึกษาสภาวการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกลิ้งคํา จังหวัดอุดรธานี [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การรับรู้เกี่ยวกับการหกล้ม พฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม และจำนวนครั้งของการหกล้มของผู้สูงอายุภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2564 งานอบรมผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ประจำปี 2564 โดย คลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2564 Vascular Nursing Care ครั้งที 4 (Online) โดย หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 บุหรี่ไฟฟ้า และข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์ โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
2564 สุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ "ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ" โดย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2564 ประสบการณ์/ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ระยะท้าย (Palliative Care in COVID-19 ) โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง
2564 “การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)”:นวัตกรรมการพยาบาล โดย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับ สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2564 โครงการประชุมวิชาการหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือดสำหรับพยาบาลครั้งที่ 4 (The Challenges in Vascular and Endovascular Surgery) โดย หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2564 ประชุมวิชาการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 "Multidimensional cardiology in the era of viral pandemic" โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
2564 โรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 7 โดย กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2564 Interactive Digital Simulation โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2563 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING โดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
2563 CPG online Training โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2563 โควิด 19 และระบาดวิทยา โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2563 การเขียนเอกสารทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2563 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 โดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ
2563 พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โดย โรงเรียนรักษาศีล 5
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 โดย คณะพยาบาลศาสตรื มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 "Emergency in Cardiology Care & Management" โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2562 Chest day Udonthani 2019 โดย กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษายุค 4.0 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2561 RTUNC 4th โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2561 Challenges in Palliative Nursing โดย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี
2560 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 North East Cardiac Forum "Progress in Cardiology" โดย สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
2559 การพยาบาลผู้ป่วยทีมี Xeroma หลังผ่าตัด MRM โดย โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดย โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2558 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โดย โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์
 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 822 206 นวัตกรรมทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2564/2 822 205 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | ท(6) ป(0)
2564/3 822 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(0) ป(90)
2564/1 822 309 การพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(23) ป(0)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(8) ป(0)
2564/1 822 323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(0) ป(180)
2563/1 822 204 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(6) ป(0)
2563/1 822 202 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ | ท(3) ป(51)
2563/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2563/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(140)
2562/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2562/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2562/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2562/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2561/1 822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(15) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2561/2 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(3) ป(0)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(3) ป(0)
2561/3 822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(15) ป(0)
2561/3 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2561/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(3) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2561/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(4) ป(0)
2560/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2560/2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล | ท(0) ป(45)
2560/1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 | ท(6) ป(0)
2560/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(378)
2560/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2559/3 822209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | ท(15) ป(0)
2559/1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | ท(0) ป(392)
2559/2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | ท(0) ป(378)
2559/2 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | ท(3) ป(0)
2559/2 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล | ท(7) ป(0)
2559/3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(84)