M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การศึกษาสภาวการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกลิ้งคํา จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
8000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานีวิชาการครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-05-2562
หน่วยคะแนน
0.2