M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
9000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-08-2564
หน่วยคะแนน
0.6