M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดเตียง
รหัสโครงการ
03
วันที่ดำเนินการ
1970-01-01
แหล่งเงินสนับสนุน
ภายใน
งบประมาณโครงการ
50000
การดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ฝ่ายรับผิดชอบ
ประเภทการพัฒนา
บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บูรณาการกับการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานวิจัย
รายละเอียดโครงการ