M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของผู้สูงอายุบ้านหนองบุ อำเภอเมือง อุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
15500
ประเภทโครงการวิจัย
สำรวจ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงอายุบ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าวอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี. 2020;28(2):121-129.
ช่วงเวลาเผยแพร่
31-08-2563
หน่วยคะแนน
0.6