M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
บทบาทพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกับการลดการสัมผัสควันบุหรี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
20000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล27( 1) มกราคม – มิถุนายน 2564 น.219-230
ช่วงเวลาเผยแพร่
30-06-2564
หน่วยคะแนน
0.6