M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรค COVID-19 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายใน
งบประมาณ
165000
ประเภทโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 32 (1) มกราคม - มิถุนายน 2564 น.189-204
ช่วงเวลาเผยแพร่
29-06-2564
หน่วยคะแนน
0.8