M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ-สกุล : Preceptor 2
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล :
คุณวุฒิการศึกษา : | |
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
สาขาวิชา : ไม่มี
Office Hour
 

ประสบการณ์การเป็นพยาบาล

 

ประสบการณ์การสอน

 

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการงานวิจัย

ผู้ร่วมโครงการงานวิจัย

• 2562 : แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและกลุ่มที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : โรคติดเชื้อโควิด-19:แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรค [ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลของการใช้การเจริญสติต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอด[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรค COVID-19 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอต่อคะแนนความรู้ของผู้ดูแลสุขภาพเด็กป่วยวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของผู้ดูแลและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลแห่งหนึ่ง จ.อุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Health Literacy and Hypertension among Village Health Volunteers in a District of Thailand[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการแปรงฟันในเด็กวัยก่อนเรียน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2563 : Mental Health Status and Health-Related Quality of Life among Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Patients in Thailand: A Multi-Site Study[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน แผลสดและโรคท้องร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Factors Associated with Risk Perception towards Coronavirus 2019 (COVID-19) Among Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province, Thailand[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี : การวิจัยเชิงผสมผสาน[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2564 : Validation of the modified Thai Cancer Survior,s unmet needs (T-CaSUN )for Cholangiocarcinoma patients.[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ภาวะซึมเศร้าและการปรับตัวของมารดาหลังผ่าตัดคลอดและมารดาหลังคลอดปกติ[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
• 2565 : ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม[ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่]
 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

 
 

การสอน

รายวิชาสอน (จำนวนชั่วโมงสอน)
2564/2 821 209 ระบาดและชีวสถิติ | ท(6) ป(0)
2564/1 821 207 เภสัชวิทยา | ท(12) ป(0)
2564/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(0) ป(0)
2563/1 821 206 พยาธิสรีรวิทยา | ท(5) ป(0)
2563/1 821 207 เภสัชวิทยา | ท(9) ป(0)
2563/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(360)
2562/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2561/1 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน | ท(0) ป(189)
2561/1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | ท(0) ป(189)
2561/1 822422 การบริหารการพยาบาล | ท(3) ป(0)
2561/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2561/2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(378)
2560/1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | ท(0) ป(378)
2560/1 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 | ท(0) ป(420)
2559/2 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ท(0) ป(210)