M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
30000
ประเภทโครงการวิจัย
พรรณนา
สาขาวิชา
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินการ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แหล่งตีพิมพ์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2565
ช่วงเวลาเผยแพร่
29-03-2565
หน่วยคะแนน
0.6