M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
รหัสโครงการ
04
วันที่ดำเนินการ
2564-12-20
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์กชนิภา ขวาวงษ์
อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร
อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์
อาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม
อาจารย์ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว
อาจารย์ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล
อาจารย์ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล
อาจารย์ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
รองศาสตราจารย์ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
อาจารย์ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ
อาจารย์ธนารัตน์ จันดามี
อาจารย์ธันยาพร โคตรชุม
นงนุช บุญมาลา
อาจารย์นภารินทร์ นวลไธสง
อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา
อาจารย์นุชจมาน ร่วมสุข
อาจารย์ปิติณัช ราชภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตา
พนิดา แสงศรี
อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ
อาจารย์พรรณวรดา สุวัน
อาจารย์พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์
อาจารย์ภัทรฤทธิ์ ผาตินาวิน
อาจารย์รุ่งระวี ถนอมทรัพย์
วนิดา พรพิสุทธิ์นิติชัย
อาจารย์วรนุช ไชยวาน
อาจารย์วิยะดา ทิพม่อม
ศิริศักดิ์ โพธิ์แดง
อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า
อทิตรา พงษ์เพียจันทร์
อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว
แหล่งเงินสนับสนุน
ภายใน
งบประมาณโครงการ
50000
การดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ฝ่ายรับผิดชอบ
ประเภทการพัฒนา
บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บูรณาการกับการเรียนการสอน
  1) 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   --> บูรณาการในหัวข้อ  :: เนื้อหาในบทที่ 6 การพยาบาลผู้ที่มีพยาธิสภาพของระบบต่อมไร้ท่อ ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง หัวข้อ 6.3. DM Hypoglycemia, Hyperglycemia และ บทที่ 12 การพยาบาล ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง หัวข้อ 12.1 Artery : Hypertension   2) 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   --> บูรณาการในหัวข้อ  :: บทที่ 6 การพยาบาลผู้ที่มีพยาธิสภาพของระบบต่อมไร้ท่อ ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง หัวข้อ 6.3. DM Hypoglycemia, Hyperglycemia และ บทที่ 12 การพยาบาล ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง หัวข้อ 12.1 Artery : Hypertension
บูรณาการกับงานวิจัย
รายละเอียดโครงการ
มีความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ที่ 19 การบริการวิชาการ ในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน เพื่อใช้ในการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสถาบันสภาการพยาบาล