M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง
รหัสโครงการ
03
วันที่ดำเนินการ
2564-06-25
แหล่งเงินสนับสนุน
ภายใน
งบประมาณโครงการ
42950
การดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ฝ่ายรับผิดชอบ
ประเภทการพัฒนา
บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บูรณาการกับการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานวิจัย
รายละเอียดโครงการ