M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
โครงการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังติดเตียง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานี
รหัสโครงการ
01
วันที่ดำเนินการ
2564-06-16
หัวหน้าโครงการ
แหล่งเงินสนับสนุน
ภายใน
งบประมาณโครงการ
35000
การดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ฝ่ายรับผิดชอบ
ประเภทการพัฒนา
บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บูรณาการกับการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานวิจัย
รายละเอียดโครงการ
มีงานวิจัยที่เกิดจากงานบริการวิชาการสู่สังคม 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังติดเตียง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานีโดยชื่อเรื่องงานวิจัย คือ “สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด19 อ.เมือง จ อุดรธานี” ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2565