M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ CNEU (5 ปี ก่อนวันหมดอายุ)
1)ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหาคณบดี23-12-256548.0
2)กาญจนา ปัญญาธรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม23-12-256569.0
3)วรัญญา ยมโคตรผู้ประสานงานหลักสูตร26-06-25650.0
4)นันทาวดี ศิริจันทรารองคณบดีฝ่ายบริหาร23-12-2565157.0
5)พรรณวรดา สุวันรองคณบดีฝ่ายวิชาการ23-12-256594.0
6)วรนุช ไชยวานหัวหน้าสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ มารดา และทารก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร02-04-256679.0
7)ปิติณัช ราชภักดีหัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร28-03-256944.0
8)อัญชลี อ้วนแก้วหัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล24-12-256527.0
9)ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญาหัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร03-04-256841.5
10)ณัฎฐากุล บึงมุมหัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร28-11-2567101.5
11)ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร31-07-256830.0
12)พรพิมล ศรีสุวรรณอาจารย์ประจำ28-03-256827.0
13)นงนุช บุญมาลาอาจารย์ประจำ30-03-256764.5
14)ภัสพร โมฆะรัตน์อาจารย์ประจำ23-12-25650.0
15)ธันยาพร โคตรชุมอาจารย์ประจำ27-07-25660.0
16)ธนารัตน์ จันดามีอาจารย์ประจำ29-03-25661.5
17)นุชจมาน ร่วมสุขอาจารย์ประจำ30-07-25696.0
18)ดร.กุสุมา​ลี​ โพธิ​ปัสสา​อาจารย์ประจำ26-06-25650.0
19)จิติมาวรรณ บำรุงรสอาจารย์ประจำ23-12-25650.0
20)ปิยภัทร พรหมสุวรรณอาจารย์ประจำ26-06-25650.0
21)จุฑารัตน์ เสาวพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตร25-03-25700.0
22)ณัฐวรรณ ชัยมีเขียวอาจารย์ประจำหลักสูตร25-06-257011.5
23)นภารินทร์ นวลไธสงอาจารย์ประจำหลักสูตร28-07-256544.5
24)สุภาพักตร์ หาญกล้าอาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256574.5
25)รุ่งระวี ถนอมทรัพย์อาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256576.5
26)ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุลอาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256559.5
27)ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุลอาจารย์ประจำหลักสูตร06-08-256829.0
28)เสาวลักษณ์ ทาแจ้งอาจารย์ประจำหลักสูตร07-02-257034.5
29)กชนิภา ขวาวงษ์อาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256553.5
30)สุปรีดา อินทรสงเคราะห์อาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256562.5
31)วิยะดา ทิพม่อมอาจารย์ประจำหลักสูตร23-03-256616.5
32)พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์อาจารย์ประจำหลักสูตร24-06-256681.5
33)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตาอาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-25650.0
34)ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุลอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการและบริหารหลักสูตร23-12-25650.0