M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ CNEU (5 ปี ก่อนวันหมดอายุ)
1)ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหาคณบดี23-12-256548.0
2)ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร31-07-256816.5
3)กาญจนา ปัญญาธรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย23-12-256569.0
4)นันทาวดี ศิริจันทรารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา23-12-2565105.5
5)พรรณวรดา สุวันรองคณบดีฝ่ายบริหาร23-12-256594.0
6)พวงผกา อินทร์เอี่ยมรองคณบดีฝ่ายวิชาการ28-03-256834.0
7)วรนุช ไชยวานหัวหน้าสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ มารดา และทารก02-04-256657.5
8)ปิติณัช ราชภักดีหัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ28-03-256919.5
9)อัญชลี อ้วนแก้วหัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล24-12-256527.0
10)ศิริลักษณ์ ปัญญาหัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช03-04-256811.0
11)ณัฎฐากุล บึงมุมหัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน28-11-256733.5
12)พรพิมล ศรีสุวรรณหัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น28-03-256827.0
13)นงนุช บุญมาลาอาจารย์ประจำ30-03-256749.0
14)ภัสพร โมฆะรัตน์อาจารย์ประจำ23-12-25650.0
15)ธันยาพร โคตรชุมอาจารย์ประจำ27-07-25660.0
16)จุฑารัตน์ เสาวพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตร25-03-256571.5
17)ณัฐวรรณ ชัยมีเขียวอาจารย์ประจำหลักสูตร25-06-256538.0
18)นภารินทร์ นวลไธสงอาจารย์ประจำหลักสูตร28-07-256529.0
19)สุภาพักตร์ หาญกล้าอาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256555.0
20)รุ่งระวี ถนอมทรัพย์อาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256561.0
21)ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุลอาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256546.0
22)ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุลอาจารย์ประจำหลักสูตร06-08-25680.0
23)เสาวลักษณ์ ทาแจ้งอาจารย์ประจำหลักสูตร25-03-2565135.5
24)กชนิภา ขวาวงษ์อาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256540.0
25)สุปรีดา อินทรสงเคราะห์อาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256552.0
26)วิยะดา ทิพม่อมอาจารย์ประจำหลักสูตร23-03-256616.5
27)ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุลอาจารย์ประจำหลักสูตร18-11-25630.0
28)พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธัญญสวัสดิ์อาจารย์ประจำหลักสูตร24-06-256611.5