M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ CNEU (5 ปี ก่อนวันหมดอายุ)
1)ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหาคณบดี23-12-256548.0
2)กาญจนา ปัญญาธรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม23-12-256569.0
3)วรัญญา ยมโคตรผู้ประสานงานหลักสูตร26-06-25650.0
4)ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุลผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการและบริหารหลักสูตร23-12-25706.0
5)นันทาวดี ศิริจันทรารองคณบดีฝ่ายบริหาร23-12-2565168.5
6)พรรณวรดา สุวันรองคณบดีฝ่ายวิชาการ23-12-256594.0
7)ดร.ปิติณัช ราชภักดีหัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร28-03-256947.5
8)ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุลหัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล06-08-256829.0
9)ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญาหัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร03-04-256846.5
10)ณัฎฐากุล บึงมุมหัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร28-11-2567118.0
11)ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร31-07-256830.0
12)พรพิมล ศรีสุวรรณอาจารย์ประจำ28-03-256827.0
13)นงนุช บุญมาลาอาจารย์ประจำ30-03-256764.5
14)ภัสพร โมฆะรัตน์อาจารย์ประจำ23-12-25650.0
15)อัญชลี อ้วนแก้วอาจารย์ประจำ24-12-256527.0
16)ธนารัตน์ จันดามีอาจารย์ประจำ29-03-25661.5
17)นุชจมาน ร่วมสุขอาจารย์ประจำ30-07-25696.0
18)ดร.กุสุมา​ลี​ โพธิ​ปัสสา​อาจารย์ประจำ26-06-25650.0
19)จิติมาวรรณ บำรุงรสอาจารย์ประจำ23-12-25650.0
20)ปิยภัทร พรหมสุวรรณอาจารย์ประจำ26-06-25650.0
21)ราชัน เกษดาอาจารย์ประจำ23-06-20240.0
22)จุฑารัตน์ เสาวพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตร25-03-257049.0
23)ณัฐวรรณ ชัยมีเขียวอาจารย์ประจำหลักสูตร25-06-257011.5
24)นภารินทร์ นวลไธสงอาจารย์ประจำหลักสูตร28-07-256544.5
25)สุภาพักตร์ หาญกล้าอาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256574.5
26)รุ่งระวี ถนอมทรัพย์อาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256589.5
27)ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุลอาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256559.5
28)เสาวลักษณ์ ทาแจ้งอาจารย์ประจำหลักสูตร07-02-257042.0
29)สุปรีดา อินทรสงเคราะห์อาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-256562.5
30)วิยะดา ทิพม่อมอาจารย์ประจำหลักสูตร23-03-256616.5
31)พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์อาจารย์ประจำหลักสูตร24-06-256681.5
32)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตาอาจารย์ประจำหลักสูตร23-12-25650.0