M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ - สกุล การอบรมในปีการศึกษา 2561 (01-08-2560 - 31-05-2562)
1)กชนิภา ขวาวงษ์

เริ่มทำงาน 01-01-2560
สิ้นสุดเมื่อ 30-09-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี 6 6
3) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
4) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     24 
2)กนกรัตน์ นวะอภิศักดิ์

เริ่มทำงาน 01-01-2560
สิ้นสุดเมื่อ 01-08-2560
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
3)กาญจนา ปัญญาธร

เริ่มทำงาน 01-10-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 07-02-2562 มารตรฐานการวิจัย ม.ราชฏอุดรธานี 12 0
2) 20-05-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     24 
4)จริยา มงคลสวัสดิ์

เริ่มทำงาน 01-08-2544
สิ้นสุดเมื่อ 01-03-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 24-11-2560 ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0 คณะพยาบาล ม.ขอนแก่น 6 5.5
3) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
4) 07-02-2562 มาตรฐานการวิจัย ม.ราชภัฎอุดรธานี 12 0
5) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
6) 20-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 12 0
7) 11-04-2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน "Hospital Acquire Sepsis: Prevention more than cure" โรงพยาบาลอุดรธานี 6 6
8) 23-04-2562 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษายุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 3 0
รวม     57 11.5 
5)จิรา ขอบคุณ

เริ่มทำงาน 01-10-2547
สิ้นสุดเมื่อ 31-05-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
3) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     18 
6)จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

เริ่มทำงาน 01-11-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6
3) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 11-06-2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 12
5) 18-06-2561 Challenges in Palliative Nursing สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 12 12
6) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
7) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
8) 23-04-2562 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษายุค 4.0 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 3
9) 31-05-2562 RTUNC 4th คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี 6
รวม     69 12 
7)ฉวีวรรณ อุปมานะ

เริ่มทำงาน 01-06-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 21-09-2561 การพัฒนาคุณภาพเครือข่าย Stroke Fast Tract ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี 6 5.50
2) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
3) 25-05-2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก” มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 6
4) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี 6
5) 11-06-2561 หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical principles and human subject protection course) มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี 12
6) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
7) 31-08-2560 Back to the surgical basics for moving forward steadily กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี 12 11
8) 30-08-2561 Udonthani Medicine Annual Meeting "Interdepartmental Collaboration for best กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี 12 10.50
9) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
10) 20-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     84 27 
8)ชนิดาภา ขอสุข

เริ่มทำงาน 01-06-2548
สิ้นสุดเมื่อ 30-04-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี 6 0
3) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
4) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     24 
9)ชรินทร์พร มะชะรา

เริ่มทำงาน 01-06-2548
สิ้นสุดเมื่อ 01-06-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6 -
2) 01-02-2561 Pediatric Patient Safety มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 12.5
3) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ม.ราชธานี อุดรธานี 6
4) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี 6 0
5) 27-08-2561 การประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง:สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน โรงแรมอวานี ขอนแก่น 12 10
6) 07-02-2562 Highlights in Neonatal Ploblems ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด 12 8
7) 18-01-2562 GI pediatrics สัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี 6 0
8) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี 6 0
9) 20-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     82 30.5 
10)ณัฎฐากุล บึงมุม

เริ่มทำงาน 01-04-2547
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 07-02-2562 การดูแลผู้สูงอายุ ในยุค 4.0 วพบ. ขอนแก่น 12 10
3) 02-02-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี 6
4) 19-02-2561 เพิ่มศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี 6
5) 10-07-2561 การอบรมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี 6
6) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     48 10 
11)ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว

เริ่มทำงาน 01-06-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 20-04-2561 การอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วันที่ 20 เมษายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
3) 19-01-2561 โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีคณะพยาบาลศาสตร์ 6 0
4) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีคณะพยาบาลศาสตร์ 6
5) 11-06-2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย" มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 12
6) 26-09-2561 “การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ” สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18
7) 28-03-2562 สุขภาพดี มีความมั่นคง: พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สสอท 15 9.5
รวม     69 9.5 
12)ดร.จำลอง ชูโต

เริ่มทำงาน 01-06-2554
สิ้นสุดเมื่อ 01-06-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 04-12-2560 การพิจารณารูปแบบการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิต สภาการพยาบาล 4
2) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
รวม     10 
13)ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล

เริ่มทำงาน 01-09-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 18-01-2562 Pediatric GI สัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี 6 0
2) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
3) 18-01-2562 Pediatrict GI สัญจร โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 6
4) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 12
5) 23-04-2562 โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 3
รวม     39 
14)ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล

เริ่มทำงาน 01-11-2548
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 02-09-2560 การป้องกันปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 0 2
2) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
3) 22-03-2561 “ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 10.5
4) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มรธ. 6 0
5) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
6) 11-06-2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 12 0
7) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 6 0
8) 24-10-2561 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง รพ.จิตเวชเลย 12 16
9) 23-04-2562 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 คณะพยาบาลศาสตร์ 3 0
10) 19-04-2562 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 12 0
11) 28-03-2562 การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 12 13
12) 11-04-2562 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis) จังหวัดอะดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี 6 6.5
รวม     97 48 
15)ดร.มนธิดา แสงเรืองเอก

เริ่มทำงาน 01-06-2560
สิ้นสุดเมื่อ 31-05-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
3) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     18 
16)ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา

เริ่มทำงาน 01-01-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 20-05-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 9.5
2) 28-03-2562 สุขภาพดีมีความมั่งคั่ง : พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สสอท. 12 0
รวม     24 9.5 
17)ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ

เริ่มทำงาน 01-06-2552
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 01-02-2561 “ความปลอดภัยในเด็ก:แนวทางพัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 12.5
3) 19-01-2561 "การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี" มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
5) 20-04-2561 โครงการอบรม การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
6) 22-03-2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 6 13.5
7) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี 6 0
8) 07-02-2562 Highlights in Neonatal Problems คณะแพทยศาสตร์ มข. 12 8.0
9) 18-01-2562 Pediatric GI สัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี 6 0
10) 20-05-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
11) 23-04-2562 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 3
รวม     81 34 
18)ธนารัตน์ จันดามี

เริ่มทำงาน 01-06-2548
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
3) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
4) 19-01-2561 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
5) 20-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     36 
19)ธัญทิพย์ คลังชำนาญ

เริ่มทำงาน 01-06-2560
สิ้นสุดเมื่อ 31-12-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
3) 20-04-2561 ารบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 10-07-2561 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     24 
20)นงนุช บุญมาลา

เริ่มทำงาน 01-01-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 03-05-2561 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย "MFM 4.0 for smart thai Family" lสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 18 15
3) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 07-02-2562 มารตรฐานการวิจัย ม.ราชฏอุดรธานี 12 0
5) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
6) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     60 15 
21)นภาจันทร์ ชาปลิก

เริ่มทำงาน 01-10-2547
สิ้นสุดเมื่อ 31-05-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 24-11-2560 ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะพยาบาล ม.ขอนแก่น 8 7.5
3) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     20 7.5 
22)นภารินทร์ นวลไธสง

เริ่มทำงาน 01-12-2547
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
3) 07-02-2562 Highlights in Neonatal Ploblems ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด 12 8
4) 18-01-2562 GI pediatrics สัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี 6 0
5) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
6) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     42 
23)นันทาวดี ศิริจันทรา

เริ่มทำงาน 01-06-2547
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ม.ราชธานี 6 0
2) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6 0
3) 30-05-2561 Diabetes :Shape a treatment and care 2018 สมาคมพยาบาลโรคเบาหวานและสมาคมพยาบาล 18 17.50
4) 10-07-2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ ม.ราชธานี 6 0
5) 30-08-2561 Udonthani Medicine Annual Meeting "Interdepartmental Collaboration for best ร.พ.อุดรธานี 12 10.50
6) 28-03-2562 สุขภาพดีมีความมั่งคั่ง : พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สสอท. 12
7) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
8) 31-05-2562 RTUNC 4th ม.ราชธานี 6 0
รวม     78 28 
24)นิตยากร ลุนพรหม

เริ่มทำงาน 01-05-2548
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 02-09-2560 การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes)และนำสู่การปฎิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6
2) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
3) 22-01-2561 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี 35 33
4) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
5) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
6) 07-02-2562 การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วพบ.ขอนแก่น 12 10
7) 28-03-2562 พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 5.5
รวม     77 48.5 
25)นิภาภัทร อยู่พุ่ม

เริ่มทำงาน 03-03-2562
สิ้นสุดเมื่อ 01-01-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
2) 28-03-2562 การประชุมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 12 13
รวม     24 13 
26)นุชจมาน ร่วมสุข

เริ่มทำงาน 01-02-2561
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 6
2) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
3) 27-06-2561 ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและสุขภาพดียั่งยืน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 18 20
รวม     30 26 
27)บุษบา บริสุทธิ์

เริ่มทำงาน 01-02-2550
สิ้นสุดเมื่อ 31-10-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
3) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
4) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     24 
28)ปิติณัช ราชภักดี

เริ่มทำงาน 01-06-2549
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 17-11-2560 ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง 6th Khon Kaen ACS Forum 2017 สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 7 5
3) 13-03-2561 Update in Adult nursing Ramathibodhi 2018 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 21 17
4) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6 0
5) 10-07-2561 สร้างวัฒนกรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี 6
6) 01-04-2562 Update in Emergency management วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 21 16
7) 19-04-2562 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 14
8) 23-04-2562 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 3
9) 11-06-2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 14
รวม     98 38 
29)พรพิมล ศรีสุวรรณ

เริ่มทำงาน 01-06-2549
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 10-07-2561 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี 6 0
3) 07-02-2562 Highlights in Neonatal Problems ชมรมฯเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย 12 8
4) 18-01-2562 GI pediatrics สัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี 6 0
5) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
6) 20-01-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
7) 20-05-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 12
รวม     54 
30)พรรณวรดา สุวัน

เริ่มทำงาน 01-04-2546
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 22-01-2561 โครงการ “ฟื้นฟูวิชาการ"เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตบริการสุขภาพที่ 8" ชมรมเวชปฏิบัติ จ.อุดรธานี 35 32
3) 11-06-2561 "Human Subject Protection Course" National Research Council of Thailand Udon Thani Rajabhat University 12
4) 07-02-2562 การดูแลผู้สูงวัยในยุคไทยแลนด์4.0 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 12 10
5) 28-03-2562 พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 5.5
6) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     83 47.5 
31)พวงผกา อินทร์เอี่ยม

เริ่มทำงาน 03-11-2551
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 25-09-2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สภาการพยาบาล 12 -
2) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 -
3) 20-04-2561 อบรม การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 -
4) 21-06-2561 สัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 18 -
5) 11-06-2561 Forum for Ethical Review Committees in Thailand มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 12 -
6) 28-03-2562 ประชุมวิชาการประจำปี สูติ-นรีเวชกรรม ประจำปี 2562 โรงพยาบาลอุดรธานี 12 12
7) 27-08-2561 ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง: สุขภาพเป็น สิทธิมนุษยชน” (Nurses: A Voice to Lead – Health is a Human Right) สมาคมพยาบาลฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 12.5
8) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
รวม     90 24.5 
32)พิมพ์รดา ทานะผล

เริ่มทำงาน 01-06-2547
สิ้นสุดเมื่อ 01-08-2560
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
33)ภพธรรม วิชาดี

เริ่มทำงาน 01-01-2560
สิ้นสุดเมื่อ 01-02-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6 0
2) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี 6 0
3) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
4) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
5) 20-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     36 
34)ภัสพร โมฆะรัตน์

เริ่มทำงาน 01-06-2549
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี 6 0
3) 18-01-2562 GI pediatrics สัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี 6 0
4) 25-01-2562 ประชุมวิชาการสัญจร โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลอุดรธานี 6 0
5) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
6) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
รวม     36 
35)ภูษณิศา มหาวรากร

เริ่มทำงาน 01-07-2545
สิ้นสุดเมื่อ 01-11-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6 0
2) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 -
3) 19-01-2561 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
4) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้บริการสารสนเทศ มหาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
5) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
6) 11-04-2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 6 6
รวม     42 
36)ระพีพรรณ ลาภา

เริ่มทำงาน 01-06-2552
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6 0
3) 19-01-2561 อบราเชิงปฏิบัติการ:การเพิ่มศักยภาพนักวิจัย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 24-09-2561 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ 12 14
5) 12-01-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6
6) 07-02-2562 มารตรฐานการวิจัย ม.ราชฏอุดรธานี 12 0
7) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     60 14 
37)รุ่งระวี ถนอมทรัพย์

เริ่มทำงาน 16-07-2550
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มรธ อุดร 6 0
3) 17-11-2560 ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง 6th Khon Kaen ACS Forum 2017 สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 7 5
4) 10-07-2561 โครงการสร้างวัฒนธรรมในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์มรธ อุดร 6 0
5) 11-06-2561 หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 6
6) 22-02-2562 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้รับบริการและบุคคลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 1 2
7) 20-09-2561 การพยาบาลสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 1 2
8) 06-06-2561 การคัดกรองและการช่วยเหลือเบื้องต้นสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 1 2
9) 19-01-2561 Therapeutic Hypothermia for HIE in the Newborn ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 1 2
10) 19-04-2562 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์แบบมออาชีพ คุณภาพงานวิจัยและเทคนิคการเขียนบทความลงวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
11) 23-04-2562 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 3
12) 19-04-2562 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
รวม     62 13 
38)รุ่งอรุณ โทวันนัง

เริ่มทำงาน 01-03-2560
สิ้นสุดเมื่อ 01-11-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6 0
2) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
3) 10-07-2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6 0
4) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
5) 24-09-2561 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จ.เลย 12 14
6) 11-04-2562 Hospital Acquire Sepsis:Prevention more than cure โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 8 6.5
7) 19-04-2562 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 16 0
รวม     60 20.5 
39)วรนุช ไชยวาน

เริ่มทำงาน 08-06-2548
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ม.ราชธานี 6 0
2) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ม.ราชธานี 6
3) 20-04-2561 การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชธานี 6 0
4) 03-05-2561 การอบรมประจำปีเวชศาสตร์มารดาทารก ครั้งที่ 9 MFM 4.0 Smart family สมาคมเวชศาสตร์มารดาทารก 12 12
5) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี อุดรธานี 6 0
6) 07-02-2562 มาตรฐานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 12 0
7) 06-02-2562 Advanced course in breastfeeding :common problems in breastfed infants ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชากุมารเวชสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 6
8) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 12
รวม     66 30 
40)ศิริพร พรแสน

เริ่มทำงาน 01-02-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 07-02-2562 มารตรฐานการวิจัย ม.ราชฏอุดรธานี 12 0
2) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     24 
41)ศิริลักษณ์ ปัญญา

เริ่มทำงาน 01-12-2552
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 6
2) 07-06-2561 ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลครั้งที่ 12 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 8 7
3) 11-06-2561 โครงการอบรมปฏิบัติการมาตราฐานการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 6 0
4) 12-06-2561 โครงการอบรมปฎิบัติการมาตราฐานการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 6
5) 10-07-2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
6) 24-09-2561 แนวปฏิบัติการและมาตราฐานการให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน กรมสุขภาพจิต 12 12
7) 25-01-2561 แนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต กรมสุขภาพจิต 6
8) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร 6
9) 12-01-2561 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร 6
10) 20-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร 12
รวม     74 19 
42)ศิริศักดิ์ โพธิ์แดง

เริ่มทำงาน 01-01-1970
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
43)สุปรีดา อินทรสงเคราะห์

เริ่มทำงาน 01-03-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
2) 28-03-2562 การประชุมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินท 12 13
รวม     24 13 
44)สุภาพักตร์ หาญกล้า

เริ่มทำงาน 01-06-2543
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธารี 6 0
3) 20-04-2561 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
4) 19-01-2561 เพิ่มศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
5) 03-05-2561 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 12 11
6) 06-02-2562 Advanced Course in Breastfeeding Common Problems in Breasfed Infant และประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 20 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์และงานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 6
7) 20-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอบทความวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
รวม     54 17 
45)อรุณี มรกตพิทยารักษ์

เริ่มทำงาน 01-08-2561
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 20-12-2561 1st UDON SPINE MEETING combined with 3rd SPINE Northeast Association Conferrence 2018 โรงพยาบาลอุดรธานี 12 9
2) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     24 
46)อัญชลี อ้วนแก้ว

เริ่มทำงาน 01-02-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 07-02-2562 มารตรฐานการวิจัย ม.ราชฏอุดรธานี 12 0
2) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     24 
47)อุมาพร เคนศิลา

เริ่มทำงาน 01-01-2559
สิ้นสุดเมื่อ 30-11-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 7
2) 19-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 7
3) 22-01-2561 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี 35 33
4) 11-06-2561 หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 12
5) 10-07-2561 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     67 33 
48)อุไรวรรณ บุญสาลีพิทักษ์

เริ่มทำงาน 01-08-2560
สิ้นสุดเมื่อ 04-09-2560
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
49)เปรมฤดี เห็มหา

เริ่มทำงาน 01-08-2561
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 27-02-2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1 ม.ราชภัฏอุดรธานี 3 0
2) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     15 
50)เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง

เริ่มทำงาน 01-05-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 12-01-2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี 6
2) 22-01-2561 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติเขต 8 30 33
3) 01-05-2561 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในประเด็นที่เป็นปัญหาขององค์กร โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 6 5
4) 20-04-2561 โครงการอบรมการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
5) 10-07-2561 อบรมโครงการ"สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ" คณะพยาบาลศาสตร์ 6 -
6) 11-06-2561 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 12
7) 19-04-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
8) 07-02-2562 การดูแลผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วพบ.ขอนแก่น 12 10
9) 28-03-2562 พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ สมาคมพยาบาลแห่งปะเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 6
10) 23-04-2562 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 3
รวม     99 54