M I S   มหาวิทยาลัยราชธานี   วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อ - สกุล การอบรมในปีการศึกษา 2563 (01-06-2562 - 31-05-2564)
1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตา

เริ่มทำงาน 01-01-2022
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
2)สุภาพักตร์ หาญกล้า

เริ่มทำงาน 01-06-2543
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 05-09-2562 ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"พยาบาล:เสียงพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 9.5
2) 16-08-2562 Practical point in perinatal care สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 7 4.5
3) 19-09-2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ ICแก่บุคลากรทุกระดับรุ่นที่ 3 กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี 4 2.5
4) 30-01-2563 Emergency in Cardiology: Care and Management ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 0
5) 01-04-2564 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 12 11
6) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
7) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
8) 22-05-2564 การพัฒนางานนมแม่ในสังคมวิถีใหม่(new normal) สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 8
รวม     75 35.5 
3)จริยา มงคลสวัสดิ์

เริ่มทำงาน 01-08-2544
สิ้นสุดเมื่อ 01-03-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 01-11-2562 Chest Day Udonthani 2019 โรงพยาบาลอุดรธานี 6
2) 24-01-2563 Spine Trauma (R8 Spine Day) โรงพยาบาลอุดรธานี 6 0
3) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
รวม     24 
4)ภูษณิศา มหาวรากร

เริ่มทำงาน 01-07-2545
สิ้นสุดเมื่อ 01-11-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-09-2562 โครงการฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี 30 35.5
รวม     30 35.5 
5)พรรณวรดา สุวัน

เริ่มทำงาน 01-04-2546
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-09-2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 Clinical practice guideline & 2P safety for nurse practice 16-20 ก.ย. 56 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี 30 35.5
2) 04-09-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
3) 01-11-2562 Chest day Udonthani 2019 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 7 0
4) 16-09-2562 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล 3
5) 12-03-2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาสย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล สภาการพยาบาล 12
6) 27-04-2563 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
7) 24-08-2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 7
8) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
9) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
10) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
11) 29-07-2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (Community engadged Nursing Education) สภาการพยาบาล 12
รวม     119 35.5 
6)ณัฎฐากุล บึงมุม

เริ่มทำงาน 01-04-2547
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 28-04-2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัมนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
2) 02-09-2563 การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
3) 06-10-2563 โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 01-03-2564 การประเมินผลการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วพบ. จันทบุรี 40 33.5
5) 29-04-2564 การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
6) 04-09-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างเเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 15
7) 12-09-2562 โครงการฟื้นฟูวิชาการ เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 ชมรมเวชปฏิบัติอุดรธานี 30 35.5
8) 02-03-2563 การประเมินผลการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ วพบ.จันทบุรี 40 33.5
9) 29-04-2564 การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
รวม     167 102.5 
7)นันทาวดี ศิริจันทรา

เริ่มทำงาน 01-06-2547
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 26-09-2562 udonthani provicial network of medicine รพ.อุดรธานี 12 10
2) 01-11-2562 Chest Day รพ. อุดรธานี 6 6.5
3) 14-12-2562 โครงกาอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง "Advanced Cardiac Life Support : ACLS" รุ่นที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้มรูสุวรรณ รพ.พระมงกุฎ 12 10
4) 30-01-2563 Emergency in Cardiology :Care and management ศูนย์หัวใจสิริกิตต 12 10
5) 09-11-2562 ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 : นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ 12 0
6) 30-01-2564 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ 8
7) 23-03-2564 Orthogeriatric Nursing Care ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราขนครเชียงใหม่ 21 19.5
8) 24-04-2564 การเขียนเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 0
9) 20-04-2564 พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โรงเรียนรักษาศีล 5 2 0
10) 17-04-2564 โควิด 19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0
11) 15-04-2564 CPG online Training มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 0
12) 23-03-2564 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 19.5
13) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
14) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตรื มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
15) 29-04-2564 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและการเลือกใช่สถิติในการวิจัย ม.ราชธานี อุดร 6 0
16) 24-05-2564 ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 15 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สสส. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 16 5.5
17) 25-04-2564 เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
รวม     161 81 
8)นภารินทร์ นวลไธสง

เริ่มทำงาน 01-12-2547
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 30-01-2563 Emergency and cardiology:care and management ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15
2) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
3) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 30-04-2564 คลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วยโปรแกรมไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 3
5) 10-05-2564 การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 12 10.5
6) 27-04-2563 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
7) 27-05-2564 เปิดประเด็นวัคซีน Covid-19 ไขข้อสงสัย และเดินหน้าประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6
8) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     72 10.5 
9)ธนารัตน์ จันดามี(62)

เริ่มทำงาน 01-01-2548
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
10)นิตยากร ลุนพรหม

เริ่มทำงาน 01-05-2548
สิ้นสุดเมื่อ 01-12-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-09-2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่8 สมาคมเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี 30 35.5
2) 04-09-2562 การออกแบบการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
3) 27-04-2563 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
4) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
5) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     72 35.5 
11)ชรินทร์พร มะชะรา

เริ่มทำงาน 01-06-2548
สิ้นสุดเมื่อ 01-06-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 26-08-2562 Pediatric Patient Safety Update มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 13
2) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
3) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
4) 30-01-2563 ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจศิริกิตต์ โรงแรมอาวานี ขอนแก่น 12 6
รวม     48 19 
12)วรนุช ไชยวาน

เริ่มทำงาน 08-06-2548
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-08-2562 ปริกำเนิดสัญจร เรื่อง Practical Point in perinatal Care รพ.อุดร 7 4.5
2) 04-09-2562 การอบรมการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ม.ราชธานี 14
3) 19-09-2562 ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ รพ.อุดร 7 2.5
4) 30-01-2563 emergency in cardiology :care and management ม.ขอนแก่น 12 0
5) 19-01-2564 New normal in pregnancy สมาคมปริกำเนิด 12 9.5
6) 02-09-2563 อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ม.ราชธานี 12 0
7) 16-10-2563 การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ม.ราชธานี 6
8) 01-04-2564 การพยาบาลมารดาทารกในยุค new normal วพบ.กรุงเทพ 12 11
9) 29-04-2564 การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ ม.ราชธานี 6
10) 31-05-2564 KM แนวปฏิบัติการจัดโครงการวิจัยชุด และบูรนาการfaculty practice สู่การวิจัย ม.ราชธานี 6
รวม     94 27.5 
13)ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล

เริ่มทำงาน 01-11-2548
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มรธ.อุดร 12 0
2) 19-09-2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี 6
3) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
4) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
5) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     42 
14)ปิติณัช ราชภักดี

เริ่มทำงาน 01-06-2549
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 14-12-2562 ACLS ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร.พ.พระมงกุฎเกล้า 16
2) 26-09-2562 ประชุมอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 8 โรงพยาบาลอุดรธานี 14 10
3) 01-11-2562 chest day โรงพยาบาลอุดรธานี 7 6.5
4) 04-09-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
5) 30-01-2563 Emergency in Cardiology :Care and management ศูนย์โรคหัวสิริกิตต์ ขอนแก่น 12 13
6) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
7) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
8) 23-03-2564 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 18 19.5
9) 25-01-2564 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1
10) 05-03-2564 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 5
11) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     110 55 
15)พรพิมล ศรีสุวรรณ

เริ่มทำงาน 01-06-2549
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี 12
2) 27-04-2563 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
3) 27-04-2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยชุด มหาวิทยาลัยราชธานี 12 0
4) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่1 มหาราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
5) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6 0
6) 30-01-2564 การอบรมออนไลน์ เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุุ From Principles to Practices คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวนดุสิต 14 12.5
7) 05-02-2564 การอบรมออนไลน์ เรื่อง บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 6 1
8) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย "การออกแบบสิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย" มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 6
9) 31-05-2564 การประชุมออนไลน์การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่องการใช้สถิติในการวิจัยและการวางแผนการตีพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี 7
รวม     87 13.5 
16)ภัสพร โมฆะรัตน์

เริ่มทำงาน 01-06-2549
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 04-09-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
2) 19-09-2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี 6
3) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
5) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     42 
17)รุ่งระวี ถนอมทรัพย์

เริ่มทำงาน 16-07-2550
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 02-09-2562 การพยาบาลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 1 2
2) 01-11-2562 Chest day Udonthani โรงพยาบาลอุดรธานี 6 6.5
3) 04-09-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
4) 03-09-2562 การประชุมวิชาการ I-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 9
5) 30-01-2563 Emergency in Cardiology CAre and Management ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จ.ขอนแก่น 12
6) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
7) 18-12-2563 เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลอุดรธานี 8 5.5
8) 25-01-2564 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1
9) 05-02-2564 บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 3 1
10) 05-03-2564 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 5
11) 02-04-2564 การให้บริการและการใช้สื่อสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ในการบริการพยาบาลภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยําลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 9 6
12) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
13) 30-10-2563 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 1 2
รวม     86 38 
18)พวงผกา อินทร์เอี่ยม

เริ่มทำงาน 03-11-2551
สิ้นสุดเมื่อ 01-01-2565
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 20-06-2562 การพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 12
2) 04-09-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
3) 19-09-2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ รพ.อุดรธานี 6 2.5
4) 02-10-2562 การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาล 12
5) 16-09-2562 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล 3
6) 30-01-2563 การประชุมวิชาการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563. Emergency in Cardiology: Care and Management. ศุนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 13
7) 27-04-2563 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 15
8) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
9) 27-11-2563 ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ สภาการพยาบาล 12 0
10) 29-03-2564 การประชุมวิชาการ เรื่องการศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข สภาการพยาบาล 6 0
11) 29-05-2564 การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
รวม     108 15.5 
19)ระพีพรรณ ลาภา

เริ่มทำงาน 01-06-2552
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
20)ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ

เริ่มทำงาน 01-06-2552
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 26-08-2562 Update Pediatric Patient Safety คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 12 13
2) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
3) 27-04-2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยชุด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
4) 30-01-2563 การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เรื่องกลยุทธ์ในการทำงานด้านการควบคุมยาสูบให้มีความสุข และบรรลุเป้าหมาย สมาคมพยาบาลแห่งประทศไทย 8 3.5
5) 24-08-2563 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร ขอนแก่น 6
6) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 12
7) 05-02-2564 บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 2 1
8) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 6
9) 29-05-2564 การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
10) 31-05-2564 การประชุม ONLINE การจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 3 0
รวม     79 17.5 
21)ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา

เริ่มทำงาน 01-12-2552
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 04-09-2562 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร 12
2) 19-12-2562 อบรมจิตเวชผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช 12 11
3) 13-08-2563 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤตโควิดและ New Normal คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 11
4) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
5) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
6) 24-05-2564 ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 15 พยาบาลกับการช่วยเลิกยาสูบ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ 12 5.5
รวม     66 27.5 
22)นงนุช บุญมาลา

เริ่มทำงาน 01-01-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-08-2562 Practical Point in Perinatal Care สมาคมเวชปริกำเนิดแห่งประเทศไทย 7 4.5
2) 04-09-2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในคตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 14
3) 19-09-2562 ุโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ ร.พ.อุดรธานี 4 2.5
4) 30-01-2563 Emergency in Cardiology : Care and Management ศูนย์หัวใจสิริกิตย์ 14 0
5) 19-11-2563 วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด(New Normal in perinatal Care) สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย 12 9.5
6) 01-04-2564 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา(ประชุมออนไลน์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานีกรุงเทพ 12 11
7) 29-04-2564 โครงการพัฒยนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย: การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
8) 22-05-2564 การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 8 8
รวม     77 35.5 
23)เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง

เริ่มทำงาน 01-05-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-09-2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี และเขตสุขภาพที่ 8 Clinical practice guideline & 2P safety for nurse practice สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี 30 35.5
2) 10-03-2563 อบรมผู้บริหาร รพ.กุมภวาปี 3
3) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
5) 01-03-2564 การประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "การประเมินและการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป" (Online) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี 30 32.50
6) 10-09-2563 อบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP: E6(R2)) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่1 และ ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 6
รวม     87 68 
24)ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว

เริ่มทำงาน 01-06-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 02-10-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาล 15
2) 09-11-2562 ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล” เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย 15
3) 30-01-2563 “Emergency in Cardiology Care and Management” ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15
4) 27-04-2563 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 15
5) 03-03-2564 Practical pearls for long term care in the new normal era สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 18 17
6) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
7) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
8) 24-04-2564 การเขียนเอกสารทางวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3
9) 01-04-2564 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
10) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     110 17 
25)ฉวีวรรณ อุปมานะ

เริ่มทำงาน 01-06-2553
สิ้นสุดเมื่อ 30-04-2564
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
2) 15-08-2562 Update in Pressure Ulcer Management Road to "One Province One Hospital" service กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 7 0
3) 01-11-2562 Chest day Udonthani 2019 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 7 0
4) 22-11-2562 ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4/2562 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 7 0
5) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
6) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 7
รวม     52 
26)จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

เริ่มทำงาน 01-11-2553
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 04-09-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
2) 01-11-2562 Chest day Udonthani 2019 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 7 0
3) 30-01-2563 "Emergency in Cardiology Care & Management" ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14
4) 23-03-2564 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 18 19.5
5) 22-04-2564 CPG online Training มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4
6) 22-04-2564 โควิด 19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
7) 24-04-2564 การเขียนเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3
8) 30-01-2564 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ 8
9) 21-04-2564 พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โรงเรียนรักษาศีล 5 3
10) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
11) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตรื มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
12) 29-05-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     96 19.5 
27)ภพธรรม วิชาดี

เริ่มทำงาน 01-01-2560
สิ้นสุดเมื่อ 01-02-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-01-2563 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน สำนักงานเลขานุการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 12
2) 04-09-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
รวม     24 
28)รุ่งอรุณ โทวันนัง

เริ่มทำงาน 01-03-2560
สิ้นสุดเมื่อ 01-11-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
29)นุชจมาน ร่วมสุข(62)

เริ่มทำงาน 01-02-2561
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
30)อรุณี มรกตพิทยารักษ์

เริ่มทำงาน 01-08-2561
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
31)เปรมฤดี เห็มหา

เริ่มทำงาน 01-08-2561
สิ้นสุดเมื่อ 01-07-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0 
32)ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล

เริ่มทำงาน 01-09-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 19-09-2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 6
2) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
3) 02-09-2563 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 มรธ. 12
4) 16-10-2563 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2 มรธ. 6
5) 24-08-2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 6
6) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มรธ. 6
7) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มรธ. 6
รวม     54 
33)กาญจนา ปัญญาธร

เริ่มทำงาน 01-10-2561
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-09-2562 การฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่8 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี 30 35.5
2) 01-03-2564 การระเมินและการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลประปกเกล้า จันทบุรี 30 33.5
3) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
4) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
5) 24-08-2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 6
6) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
7) 31-05-2564 โครงการจัดการความรู้ (KM) และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย มหาวิ ทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
รวม     96 69 
34)ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา

เริ่มทำงาน 01-01-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 18-11-2562 ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที16 เรื่องพลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 30 25
2) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
3) 31-08-2563 โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
4) 24-08-2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารรสุขสิริธร ขอนแก่น 6
5) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย:การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     66 25 
35)ศิริพร พรแสน

เริ่มทำงาน 01-02-2562
สิ้นสุดเมื่อ 01-02-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-08-2562 ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี 7 4.5
2) 19-09-2562 ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ IC แก่บุคลากรทุกระดับ โรงพยาบาลอุดรธานี 4 2.5
3) 04-09-2562 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี 14
รวม     25 
36)อัญชลี อ้วนแก้ว

เริ่มทำงาน 01-02-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 16-08-2562 Practical Point in Perinatal Care สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดประเทศไทย 7 4.5
2) 04-09-2562 อบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี 14
3) 19-09-2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับIC โรงพยาบาลอุดรธานี 4 2.5
4) 10-03-2563 อบรมผู้บริหารโรงพยาบาลกุมภวาปี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีและโรงพยาบาลกุมภวาปี 3 0
5) 27-04-2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย ปีการศึกษา2562 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 7 0
6) 28-04-2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 7 0
7) 31-08-2563 การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 7 0
8) 25-09-2563 ประชุมวิชาการประจำปีสูติ-นรีเวชกรรม 2563 กลุ่มงานสูติ-นรเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี 7 4.5
9) 18-12-2563 ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลอุดรธานี 7 4.5
10) 01-04-2564 การดูแลมารดาทารกยุค New Normal ในสถานการณ์โควิท-19บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา(ประชุมออน์ไลน์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 12 11
11) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย :การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
12) 31-05-2564 การประชุม ONLINE การจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
13) 22-04-2564 Growth& Good mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มีmindsetแห่งความสำเร็จ โรงเรียนรักษาศีล 5 3 0
รวม     90 27 
37)สุปรีดา อินทรสงเคราะห์

เริ่มทำงาน 01-03-2562
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 19-09-2562 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ ICแก่บุคลากรทุกระดับรุ่นที่ 3 โรงพยาบาลอุดรธานี 6 2.5
2) 04-09-2562 อบรมสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี 12 0
3) 01-11-2562 Chest dayS udonthani 2019 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 6 6.5
4) 02-09-2563 โครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี 12 0
5) 16-10-2563 โครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี 6 0
6) 06-08-2563 โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 10 กรมสุขภาพจิต 12 12.5
7) 13-08-2563 โครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 10
8) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย การออกแบบวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 6 0
รวม     72 31.5 
38)นิภาภัทร อยู่พุ่ม

เริ่มทำงาน 03-03-2562
สิ้นสุดเมื่อ 01-01-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 04-09-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
2) 19-09-2562 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี 6
รวม     18 
39)ร.ต.อ.สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร

เริ่มทำงาน 01-09-2562
สิ้นสุดเมื่อ 01-11-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
2) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     18 
40)สุมิศา กุมลา

เริ่มทำงาน 06-01-2563
สิ้นสุดเมื่อ 01-11-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 02-09-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
2) 16-10-2563 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     18 
41)วิยะดา ทิพม่อม

เริ่มทำงาน 01-04-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 27-04-2563 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
2) 21-08-2563 การประชุมวิชาการ เรื่อง "Advanced Practice Nurse (APN): New Normal In New Era" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 3
3) 24-08-2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 7
4) 02-09-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12
5) 16-10-2563 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
6) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     51 
42)ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

เริ่มทำงาน 01-11-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 02-09-2563 อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาก มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 12 0
2) 16-10-2563 การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
3) 29-04-2564 การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
4) 29-04-2564 การพัฒนาการวิจัยและการใช้สถิติ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6 0
รวม     30 
43)กชนิภา ขวาวงษ์

เริ่มทำงาน 01-12-2563
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
1) 22-04-2564 Growth & Good mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โครงการรักษาศีล 5 3
2) 05-02-2564 บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 3 1
3) 10-11-2563 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน 6
4) 24-09-2563 ประชุมวิชาการเครือข่ายอาชีวเวชกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2563 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี 12 12
5) 29-04-2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิะีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 6
รวม     30 13 
44)ธนภรณ์ แย้มศรี

เริ่มทำงาน 01-12-2563
สิ้นสุดเมื่อ 31-03-2564
วันที่เข้าอบรม การอบรม สถาบัน/สถานที่ จำนวนชั่วโมง CNEU
รวม     0